Ban giám hiệu

 • Cao Xuân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   0914148638
  • Email:
   caoxuanha@gialai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Mai Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Lịch sử
  • Điện thoại:
   0983932779
  • Email:
   maitamgialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn

 • Đào Thủy Hâu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914407545
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách phong trào-Đoàn thể

 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Toán
  • Điện thoại:
   0983689811
  • Email:
   nguyenvancuonggialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cơ sở vật chất và thi đua khen thưởng