BCH Công Đoàn

 • Lê Hùng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Tin học
  • Điện thoại:
   0977256477
  • Email:
   hungphong.flic@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • Đặng Thủy Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Sinh học
  • Điện thoại:
   0813409333
  • Email:
   dangthuynguyen@gmail.com
 • Bùi Lê Trang Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0905061009
  • Email:
   builetrangnhung@gmail.com
 • Đỗ Thị Hải Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Thể dục
  • Điện thoại:
   0974613721
  • Email:
   hailanpbc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thủ quỹ

 • Bạch Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.s Địa lí
  • Điện thoại:
   0983523766
  • Email:
   bachdungpbc@gmail.com