Chương trình tập huấn An toàn giao thông cho HS khối 12 do Công ty Yamaha Việt Nam thực hiện

Chương trình tập huấn An toàn giao thông cho HS khối 12 do Công ty Yamaha Việt Nam thực hiện theo kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo GL.